Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

a. HumanPartners Training en Opleidingen BV, gevestigd te Woerden.

b. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of een ander heeft ingeschreven voor een cursus, opleiding, dan wel daarvoor een offerte bij HumanPartners Training en Opleidingen BV heeft aangevraagd en door wie de Opleidingskosten zullen worden voldaan.

c. Cursist: De door of namens Opdrachtgever bij HumanPartners Training en Opleidingen BV voor een cursus, opleiding ingeschreven natuurlijke persoon, al dan niet zijnde Opdrachtgever zelf.

d. Startdatum: De datum waarop de cursus, (online) dienst, opleiding waarvoor is ingeschreven plaatsvindt dan wel aanvangt of ter beschikking gesteld wordt.

e. Opleidingskosten:

De door HumanPartners Training en Opleidingen BV in rekening gebrachte bedragen voor deelname aan een cursus of opleiding en/of afname van een (online) dienst.

f. Incompany cursus, Incompany opleiding:

Een één- of meerdaagse cursus en/of (online) dienst welke op verzoek van Opdrachtgever wordt georganiseerd en waaraan uitsluitend door Opdrachtgever aangemelde cursisten kunnen deelnemen. De cursus vindt plaats op een door Opdrachtgever aangewezen locatie.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HumanPartners Training en Opleidingen BV gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten.

2. Door inschrijving van een Cursist voor een aangeboden cursus, opleiding, (online)dienst raken zowel de Cursist als Opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden gebonden.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HumanPartners Training en Opleidingen BV en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. HumanPartners Training en Opleidingen BV is bevoegd de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien zij op redelijke gronden vermoedt dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan diens verplichtingen, uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, waaronder begrepen de betaling van de aan HumanPartners Training en Opleidingen BV verschuldigde bedragen.

 

Artikel 3 - Inschrijving

1. Inschrijving voor een aangeboden cursus, opleiding, (online) dienst geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het inschrijfformulier ter beschikking is gesteld op de website.

2. Na ontvangst van het inschrijfformulier voor een cursus of opleiding verstuurt HumanPartners Training en Opleidingen BV per e-mail een bevestiging van de voorlopige inschrijving aan de Cursist. Vervolgens beoordeelt HumanPartners Training en Opleidingen BV of er voor de betreffende Cursist voldoende ruimte beschikbaar is om aan de betreffende cursus of opleiding deel te nemen. Indien dit het geval is, volgt een bevestiging per e-mail van de definitieve inschrijving, waarna de bedenktijd ingaat. Indien er onvoldoende plaats is om aan de cursus deel te nemen, neemt HumanPartners Training en Opleidingen BV telefonisch contact op met de Cursist.

3. HumanPartners Training en Opleidingen BV gebruikt de gegevens zoals deze door de cursist bij de inschrijving zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de bevestiging van inschrijving en de identificatie. De persoonsgegevens van de meeste recente inschrijving worden gebruikt voor de vermelding op een eventueel te verstrekken diploma. De cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze persoonsgegevens. Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen op de website en/of in de bevestigingsemail van HumanPartners Training en Opleidingen BV, binden HumanPartners Training en Opleidingen BV niet.

4. HumanPartners Training en Opleidingen BV heeft te allen tijde het recht om een inschrijving voor een cursus, opleiding, (online) dienst zonder opgave van redenen te weigeren. Indien een inschrijving wordt geweigerd, stelt HumanPartners Training en Opleidingen BV de cursist daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

5. Indien een Cursist zelf de inschrijving heeft verricht en daarbij een ander heeft vermeld als Opdrachtgever, staat de Cursist ervoor in dat hij bevoegd is Opdrachtgever hierbij te vertegenwoordigen.

 

Artikel 4 – Opleidingskosten

1. Alle door HumanPartners Training en Opleidingen BV genoemde prijzen en tarieven zijn in euro en vrij van BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en in mailings van HumanPartners Training en Opleidingen BV zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.

3. Indien de prijs voor een cursus, opleiding, (online) dienst wordt gewijzigd nadat een Cursist is ingeschreven, heeft de prijsverlaging of - verhoging geen effect op de verschuldigde Opleidingskosten.

4. Op het inschrijfformulier wordt vermeld wie voor betaling van de Opleidingskosten zal zorgdragen. De betalingsplichtige geldt als Opdrachtgever bij de met HumanPartners Training en Opleidingen BV gesloten overeenkomst. Indien Opdrachtgever zich erop beroept dat de Cursist niet bevoegd was zich in te schrijven en Opdrachtgever als zodanig tot de voldoening van de Opleidingskosten te verbinden, wordt de Cursist zelf beschouwd als Opdrachtgever en is HumanPartners Training en Opleidingen BV gerechtigd de Opleidingskosten te verhalen op de Cursist, ook als deze besluit van deelname aan de cursus, opleiding, (online) dienst af te zien.

 

Artikel 5 - Betaling

1. Facturen dienen door Opdrachtgever te zijn voldaan binnen dertig dagen na de factuurdatum.

2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is HumanPartners Training en Opleidingen BV gerechtigd de Cursist niet toe te laten tot deelname aan de betreffende cursus, opleiding, (online) dienst. Uitsluiting van deelname van de Cursist laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever om tot betaling van de Opleidings- kosten over te gaan.

3. HumanPartners Training en Opleidingen BV kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien zij van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft.

4. Opdrachtgever kan ervoor kiezen de Opleidingskosten in drie maandelijkse termijnen te voldoen. Het cursus en/of geld wordt dan met 7,5% verhoogd en dient te worden voldaan door middel van een automatische incasso, waarvoor eenmalig een machtiging aan HumanPartners Training en Opleidingen BV dient te worden verstrekt. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk indien dit van te voren op het inschrijfformulier is aangegeven. De eerste termijn dient te worden voldaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. De volgende twee termijnen dienen te worden voldaan op de eerste dag van de daarop volgende maanden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij op het moment van afschrijving over voldoende saldo op de betreffende rekening beschikt ten behoeve van de afschrijving van de Opleidingskosten. Indien enige termijn niet kan worden afgeschreven is het gehele bedrag direct en ineens opeisbaar.

5. Indien Opdrachtgever verzuimt te betalen, kan HumanPartners Training en Opleidingen BV overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van

 

Opdrachtgever zijn. Daarnaast is HumanPartners Training en Opleidingen BV gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten – waaronder begrepen het opschorten van de verplichting tot het ter beschikking stellen van het lesmateriaal en het uitsluiten van de Cursist van deelname.

 

Artikel 6 - Lesmateriaal

1. Het voor de cursus of opleiding benodigde lesmateriaal wordt gelijktijdig met de definitieve bevestiging van inschrijving toegezonden aan het op het inschrijfformulier opgegeven e-mail adres.

2. Indien een Cursist om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de cursus of opleiding en wordt vervangen door een andere Cursist, is Opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor dat de vervangende Cursist de beschikking krijgt over het toegezonden lesmateriaal.

3. Indien de aflevering van lesmateriaal vertraging ondervindt of indien een aflevering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Cursist hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dat geval vindt overleg plaats tussen HumanPartners Training en Opleidingen BV en de Cursist teneinde een passende oplossing te bereiken.

4. Indien de aflevering van lesmateriaal niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, dan is HumanPartners Training en Opleidingen BV in verzuim wanneer HumanPartners Training en Opleidingen BV door de Cursist in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning, waarbij HumanPartners Training en Opleidingen BV een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

5. Verzuim treedt zonder ingebrekestelling in wanneer aflevering binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen.

6. In geval van verzuim zijdens HumanPartners Training en Opleidingen BV als gevolg van niet tijdige aflevering van lesmateriaal, heeft de Cursist het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij HumanPartners Training en Opleidingen BV onverwijld alle van de Opdrachtgever dan wel Cursist ontvangen betalingen vergoedt.

7. Lesmateriaal en alle andere bestelde producten zijn voor risico van de Cursist vanaf het moment dat de Cursist of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen. Indien de Cursist een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door HumanPartners Training en Opleidingen BV wordt aangeboden, gaat het risico over op de Cursist op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder.

8. De Intellectuele Eigendomsrechten op het lesmateriaal en/of de digitale content blijven te allen tijde bij HumanPartners Training en Opleidingen BV, dan wel, indien HumanPartners Training en Opleidingen BV niet zelf rechthebbende is, bij de rechthebbende daarvan. Het gebruik van dit materiaal anders dan voor eigen studie door de Cursist of Opdrachtgever is verboden. Het is voorts niet toegestaan het lesmateriaal aan derden te verstrekken, te verkopen of anderszins aan te bieden. Evenmin is het toegestaan om het materiaal op enige wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik. In geval van overtreding van deze bepaling, waaronder door (digitale) verspreiding van het lesmateriaal aan derden, verbeurt de Opdrachtgever een boete van € 6.000,-.

9. HumanPartners Training en Opleidingen BV is niet aansprakelijk voor fouten in het door haar ter beschikking gestelde lesmateriaal, digitale content of de door haar aangeboden examenoefensites of andere online (advies)tools.

 

Artikel 7 - Annulering en wijzigingen van een cursus of opleiding door Opdrachtgever

1. Er is recht op veertien dagen bedenktijd, met uitzondering van de inschrijvingen voor producten en inschrijvingen als genoemd in artikel 7.5., 7.6. en 7.7. De bedenktijd start op de dag van de inschrijving. Behoudens het bepaalde artikel 7.2 en 7.3 kan de overeenkomst binnen deze termijn van veertien dagen bedenktijd kosteloos zonder opgave van redenen door Opdrachtgever worden ontbonden.

2. Opdrachtgever – dan wel Cursist namens Opdrachtgever – kan zijn recht op ontbinding uitoefenen door binnen de bedenktijd van veertien dagen via het algemene email adres van HumanPartners Training en Opleidingen BV de annulering kenbaar te maken

 

 

3. HumanPartners Training en Opleidingen BV breng per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

4. De datum waarop het schriftelijke bericht of de e-mail door HumanPartners Training en Opleidingen BV wordt ontvangen, geldt als tijdstip waarop de wijziging is doorgegeven.

5. Op producten waarbij, na verwerking van de inschrijving, direct digitale content aan de Cursist wordt verstuurd of de Cursist toegang tot digitale content wordt verleend, geldt wegens de aard van het product geen recht van bedenktijd, herroeping of annuleren. Cursist ontvangt na verwerking van de inschrijving direct het digitale (les)materiaal en/of de inlogcodes voor toegang tot de digitale omgeving/content.

6. Indien Opdrachtgever een inschrijving annuleert voor een opleiding die door HumanPartners Training en Opleidingen BV ook als zelfstudie wordt aangeboden, en opdrachtgever heeft het (digitale) materiaal van HumanPartners Training en Opleidingen BV reeds ontvangen, wordt er een bedrag gecrediteerd tot aan de kosten van het desbetreffende zelfstudiepakket.

7. In geval van annulering tot vier weken vóór de Startdatum wordt een bedrag van €75,- aan Opdrachtgever in rekening gebracht (voor inschrijvingen voor producten als genoemd in artikel 7.5. en 7.6. gelden andere voorwaarden). In geval van annulering tot drie weken vóór de Startdatum wordt 25% van de Opleidingskosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot twee weken vóór de Startdatum wordt 50% van de Opleidingskosten in rekening gebracht en tot één week vóór de Startdatum wordt 75% van de Opleidingskosten in rekening gebracht. In geval van annulering binnen één week voor de Startdatum is de Opdrachtgever de volledige Opleidingskosten verschuldigd. Het voor een annulering in rekening te brengen bedrag bedraagt steeds ten minste €75,-.

8. Indien de Opdrachtgever de inschrijving annuleert en HumanPartners Training en Opleidingen BV ten tijde van de annulering reeds schriftelijk studiemateriaal (zoals wetteksten, lesmateriaal en/of een rekenmachine) aan de Opdrachtgever heeft verstuurd, dan dient dit materiaal te worden geretourneerd. De kosten voor het retour zenden zijn voor de Opdrachtgever.

9. Tot drie dagen vóór de Startdatum kunnen cursistmutaties plaatsvinden en kan derhalve een ingeschreven Cursist worden vervangen door een ander.

10. Het is niet mogelijk om gemiste cursusdagen op een ander moment in te halen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 9 - Incompany cursussen, opleidingen

1. Incompany cursussen, (online) diensten, opleidingen worden schriftelijk, per e-mail of telefonisch aangevraagd.

2. Aan de hand van de door Opdrachtgever opgegeven voorkeurdata bepaalt HumanPartners Training en Opleidingen BV in overleg met Opdrachtgever wanneer de Incompany cursus, opleiding plaats zal vinden en/of de (online) dienst ter beschikking wordt gesteld. Aansluitend wordt deze datum als Startdatum door HumanPartners Training en Opleidingen BV gereserveerd.

3. HumanPartners Training en Opleidingen BV bevestigt Opdrachtgever per e-mail de overeengekomen Startdatum. Gelijktijdig met deze bevestiging verstrekt HumanPartners Training en Opleidingen BV een (digitaal) format waarop alle benodigde gegevens dienen te worden vermeld met betrekking tot degenen die als Cursist aan de Incompany cursus, opleiding, (online) dienst deelnemen, alsmede overige met betrekking tot de Incompany cursus opleiding benodigde gegevens. Uiterlijk 4 weken voor de Startdatum dient het volledig ingevulde format bij HumanPartners Training en Opleidingen BV per e-mail te zijn aangeleverd.

4. Na het bevestigen van de overeengekomen Startdatum door HumanPartners Training en Opleidingen BV wordt de reservering als definitief beschouwd.

5. HumanPartners Training en Opleidingen BV is niet verantwoordelijk voor de (technische) faciliteiten en de ruimte ter plaatse en is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van (tijdelijke) technische storingen of overlast gedurende de cursus of opleiding.

6. Indien een definitieve reservering tot één maand voor de Startdatum wordt geannuleerd, is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van de totale Opleidingskosten. Indien een definitieve reservering binnen één maand vóór de Startdatum wordt geannuleerd is Opdrachtgever de volledige Opleidingskosten verschuldigd.

7. De Startdatum van een Incompany cursus, -opleiding, -(online) dienst kan worden gewijzigd. Indien de Startdatum tot zes weken voor de oorspronkelijke startdatum wordt gewijzigd, wordt daarvoor een bedrag gelijk aan 20% van de totale Opleidingskosten in rekening gebracht. In geval van wijziging tot vier weken voor de oorspronkelijke startdatum wordt daarvoor een bedrag gelijk aan 30% van de totale Opleidingskosten in rekening gebracht en in geval van wijziging tot twee weken voor de oorspronkelijke Startdatum wordt daarvoor bedrag gelijk aan 40% van de totale Opleidings- kosten in rekening gebracht. Nadien kan de Startdatum niet meer worden gewijzigd.

8. Indien een Cursist komt te vervallen kan geen aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Opleidingskosten. Voor iedere extra Cursist voor een Incompany opleiding of cursus wordt een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht.

9. Indien wordt gekozen voor schriftelijk lesmateriaal wordt het voor de Incompany cursus of opleiding benodigde lesmateriaal door HumanPartners Training en Opleidingen BV toegezonden aan het adres van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verspreiden van het cursusmateriaal onder de Cursisten. Indien mutatie van een Cursist plaatsvindt, wordt geen extra lesmateriaal toegezonden en is Opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk dat de vervangende Cursist de beschikking verkrijgt over het benodigde lesmateriaal. Voor nieuwe Cursisten wordt nieuw lesmateriaal toegezonden.

10. Opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verantwoordelijk voor de locatie waar de Incompany cursus, opleiding wordt gehouden en draagt daarvan de kosten. De kosten van tijdens de Incompany cursus te verstrekken dranken en spijzen, ook voor de docent, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

11. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de lesruimte waarin de Incompany cursus of opleiding wordt gegeven voldoet aan bepaalde specificaties. Indien de lesruimte hier niet aan voldoet, is HumanPartners Training en Opleidingen BV dan wel de docent namens HumanPartners Training en Opleidingen BV gerechtigd te besluiten de cursus of opleiding geen doorgang te laten vinden. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Opleidingskosten.

12. Indien op Startdatum de factuur voor betreffende opleiding niet is voldaan, behoudt HumanPartners Training en Opleidingen BV zich het recht voor de opleiding kosteloos te annuleren.

 

Artikel 10 - Aanpassingen door HumanPartners Training en Opleidingen BV

1. HumanPartners Training en Opleidingen BV behoudt zich het recht voor tussentijds aanpassingen aan te brengen ten aanzien van de Startdata van cursussen, opleidingen, (online) diensten dan wel ten aanzien van de locatie waar de betreffende cursus, opleiding wordt gegeven. In voorkomende gevallen zal HumanPartners Training en Opleidingen BV Cursist zo spoedig mogelijk inlichten door middel van het sturen van een e-mailbericht naar het op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres. Cursist cq. Opdrachtgever zijn in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de door HumanPartners Training en Opleidingen BV verstrekte informatie over de door haar aangeboden cursussen, opleidingen, (online) diensten (waaronder namen van docenten of leiders, tijden, lesgelden en curricula).

 

3. HumanPartners Training en Opleidingen BV is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van lesuitval of extra kosten als gevolg van het verplaatsen van lessen naar een andere locatie of datum.

4. HumanPartners Training en Opleidingen BV is tot een week voor Startdatum gerechtigd een cursus, opleiding, (online) dienst te annuleren indien zich hiervoor onvoldoende Cursisten hebben ingeschreven. De Opleidingskosten worden dan binnen veertien dagen terug betaald aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. HumanPartners Training en Opleidingen BV is, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van HumanPartners Training en Opleidingen BV, slechts aansprakelijk voor schade geleden en/of te lijden door de Opdrachtgever cq. Cursist die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan HumanPartners Training en Opleidingen BV toe te rekenen tekortkoming of onrechtmatige daad, die niet het gevolg is van overmacht. Iedere aansprakelijkheid van HumanPartners Training en Opleidingen BV voor door de Opdrachtgever cq. Cursist geleden gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van inkomsten, op welke wijze dan ook veroorzaakt en op welke wijze dan ook verband houdend met enige overeenkomst tussen HumanPartners Training en Opleidingen BV en/of Opdrachtgever cq. Cursist is uitgesloten.

2. HumanPartners Training en Opleidingen BV is evenmin aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van het cursusmateriaal en/of ter beschikking gestelde (digitale) content of andere online (advies)tools.

3. In geval HumanPartners Training en Opleidingen BV om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is behoudens opzet en/of grove schuld, deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de Opleidingskosten.

4. Klachten met betrekking tot door HumanPartners Training en Opleidingen BV geleverde diensten of producten, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 dagen nadat de Cursist dan wel Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van HumanPartners Training en Opleidingen BV, te worden ingediend bij HumanPartners Training en Opleidingen BV. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

 

Artikel 12 - Overmacht

1. In geval van overmacht is HumanPartners Training en Opleidingen BV niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever of Cursist, dan wel gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, zonder dat Opdrachtgever of Cursist enige aanspraak heeft op schadevergoeding. Zowel Opdrachtgever als HumanPartners Training en Opleidingen BV zijn in dat geval gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen van HumanPartners Training en Opleidingen BV jegens Opdrachtgever of Cursist geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer, doch niet uitsluitend: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, niet beschikbaar zijn van docenten of leiders, alsmede storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en verhindering van de opleidingslocatie.

 

Artikel 13 - Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

1. HumanPartners Training en Opleidingen BV is gerechtigd alle door Opdrachtgever en/of Cursist verstrekte gegevens op te nemen in de administratie. HumanPartners Training en Opleidingen BV verwerkt Persoonsgegevens van Opdrachtgever en Cursist in het kader van de volgende doeleinden: (1) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst; (2) de cursistenadministratie; (3) het in contact kunnen treden met Opdrachtgever/Cursist; (4) het verstrekken van informatie over de activiteiten van HumanPartners Training en Opleidingen BV aan Opdrachtgever/Cursist; (5) het verstrekken van informatie over de door Cursist gevolgde opleidingen, cursussen, (online) diensten.

2. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. HumanPartners Training en Opleidingen BV zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

3. De wijze van gebruik door HumanPartners Training en Opleidingen BV van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

4. HumanPartners Training en Opleidingen BV is gerechtigd om in voorkomende gevallen haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens en/of verkeersgegevens.

 

Artikel 14 - Overige

1. Klachten met betrekking tot een opleiding, cursus, (online) dienst dienen te worden gericht aan de directie van HumanPartners Training en Opleidingen BV via het postadres of per e-mail aan info@humanpartners.nl.

2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever of Cursist vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever of Cursist bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

3. In het geval de inhoud van schriftelijk gemaakte afspraken tussen HumanPartners Training en Opleidingen BV en Opdrachtgever, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden HumanPartners Training en Opleidingen BV slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen HumanPartners Training en Opleidingen BV en Opdrachtgever of Cursist zijn overeengekomen.

5. HumanPartners Training en Opleidingen BV is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval HumanPartners Training en Opleidingen BV tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Binnen 30 dagen na de datum waarop Opdrachtgever in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, is hij gerechtigd tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Partijen treden dan in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, zijn deze van kracht vanaf de door HumanPartners Training en Opleidingen BV genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.